Căn cứ công văn số: 3049/BHXH - QLT ngày 29/07/2019 của Bảo hiểm
xã hội Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh năm học 2019 - 2020;
Căn cứ nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh.
Nhà trường thông báo thu tiền BHYT năm học 2019-2020: